Connect with us

Jamsai

ความพิเศษมากมายที่เราเตรียมพร้อมให้ สำหรับ “คุณ” ที่จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว
เพราะเราเชื่อ “คุณ” คือคนสำคัญ

วันลาต่าง ๆ

 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ลากิจ
 • ลาป่วย
 • ลาคลอด
 • ลาวันเกิดพนักงาน
 • ลาสมรส
 • ลาปฏิบัติธรรม
 • ลาอุปสมบท
 • ลาร่วมพิธีฌาปนกิจ

เงินสนับสนุน

 • สวัสดิการแห่งความสุข
 • เงินสนับสนุนการออกกำลังกาย
 • เงินกู้ฉุกเฉินปลอดดอกเบี้ย
 • เงินกู้อสังหาริมทรัพย์ (ธนาคารอาคารสงเคราะห์)
 • ทุนการศึกษาพนักงาน
 • เงินสนับสนุนพิธีมงคลสมรส
 • เงินช่วยเหลืออุปสมบท
 • เงินช่วยเหลือกระเช้าเยี่ยมไข้
 • เงินช่วยเหลือพิธีฌาปนกิจ
 • ค่าเดินทาง
 • ค่าที่พัก กรณีทำงานต่างจังหวัด
 • เงินค่าอาหารกลางวัน กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
 • ค่ารักษาพยาบาล กรณี ผู้ป่วยนอก (OPD) / สำหรับพนักงานและครอบครัว
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง

Health

 • Healthy Package
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม กรณี ผู้ป่วยใน (IPD)
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

Perks

 • อาหารเช้าและกลางวัน
 • สินค้าราคาพนักงาน
 • ชุดพนักงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

No tags for this post.
jamsai.com