Connect with us

Jamsai

พันธกิจ

Mission


เราจะสร้างสรรค์และส่งมอบความสุขให้แก่นักอ่าน ด้วยคอนเท้นต์ที่มีคุณภาพและบริการด้วยหัวใจ

วิสัยทัศน์

Vision

เราจะเป็นผู้นำธุรกิจคอนเทนต์ เพื่อการสร้างความสุข พลังบันดาลใจ และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้สูงสุด ทั้งในแง่ของสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และไม่จำกัดเฉพาะหนังสือเท่านั้น

ในช่วงเวลา 3-5 ปีจากนี้ แจ่มใสจะมุ่งสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพและนำเสนอผ่านช่องทางต่างๆ ให้ครอบคลุมเหมาะสมและทันยุคทันสมัย สู่ผู้คนในทุกช่วงอายุ พร้อมสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ เป็นผู้เติมเชื้อไฟ และเป็นแบรนด์ผู้นำในการสร้างความสุขแก่ผู้คน

jamsai.com