Connect with us

Jamsai

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

พระราชประวัติในหลวงรัชกาลที่ 9 The Beloved King of Thailand

ทำไมคนไทยถึงรักพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือในหลวงรัชกาลที่ 9 ยิ่งกว่าชีวิต เป็นคำถามที่คนไทยทุกคนสามารถตอบได้โดยใช้หัวใจ

เรารักพระองค์ท่าน เพราะสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อชาวไทยนั้นช่างมากมายเหลือคณานับ ไม่แปลกใจที่คนไทยทุกคต่างภูมิใจที่ได้เกิดในรัชกาลที่ 9 และอยากบอกเล่าเรื่องราวความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่านให้ลูกหลานที่ยังเล็กอยู่ได้รับรู้ความดีของพระองค์ท่าน รวมทั้งพระราชประวัติของพระองค์ก็มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งไม่แพ้กัน

ทรงพระราชสมภพ 

-     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระนามเดิมว่า ‘พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช’

-     พระนามของพระองค์มีความหมายดังนี้ ภูมิ หมายถึง แผ่นดิน และ พล หมายถึง พลัง รวมกันแล้ว ภูมิพล จึงหมายความว่า พลังแห่งแผ่นดิน ส่วน อดุลย หมายถึง ไม่อาจเทียบได้ และ เดช หมายถึง อำนาจ รวมกันแล้ว อดุลยเดช จึงหมายความว่า อำนาจที่ไม่อาจเทียบได้

-     ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์และหม่อมสังวาลย์ (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่า)

-     ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2470 ณ โรงพยาบาลเมานท์ออเบอร์น รัฐเมสสาชูเขตต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากพระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนีกำลังทรงศึกษาต่ออยู่ที่นั่น

-     ทรงมีพระนามเรียกพระองค์เป็นการลำลองว่า ‘เล็ก’

-     เมื่อพระชนมายุได้ 5 พรรษา ทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์เดอี กรุงเทพมหานคร

-     ทรงเสด็จไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเมียร์มองต์ เมืองโลซานน์

-     ในปี พ.ศ.2478 ได้ทรงเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา ณ เอกอลนูแวลเดอลาซูอิสรอม็องด์ เมืองชายีซูร์โลซาน

-     ทรงมีความเชี่ยวชาญหลายภาษา ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และละติน

-     ในระดับอุดมศึกษาทรงเข้าศึกษาในแผนกวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์

-     ในปี พ.ศ.2481 ได้เสด็จนิวัตกลับประเทศไทยพร้อมด้วยพระบรมเชษฐาธิราช พระบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ

ขึ้นครองราชย์

-     เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489 ขณะที่พระองค์มีพระชนมพรรษา 18 พรรษา รัฐบาลได้กราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

-     ทรงเฉลิมพระปรมาภิไธยว่า ‘สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช’ และรัฐบาลได้แต่งตั้งผู้สำเร็จราชการบริหารราชการแผ่นดินแทนพระองค์ เนื่องจากยังทรงพระเยาว์

-     เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2489 ได้เสด็จพระราชดำเนินกลับไปทรงศึกษาต่อ ณ กรุงโลซานน์

-     แม้พระองค์จะทรงโปรดวิชาวิศวกรรมศาสตร์แต่เพื่อประโยชน์ ในการปกครองประเทศได้ทรงเปลี่ยนมาศึกษาวิชาการปกครองแทน เช่น วิชากฎหมาย อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ภูมิศาสตร์

-     ทรงศึกษาและฝึกฝนการเล่นดนตรีด้วยพระองค์เอง

ทรงประสบอุบัติเหตุ

-     ในปี พ.ศ.2491 ระหว่างทรงศึกษาอยู่ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพบกับหม่อมราชวงศ์ สิริกิติ์ กิติยากรเป็นครั้งแรก

-     ในปีเดียวกันนั้นพระองค์ทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรง ทรงบาดเจ็บที่พระพักตร์ พระเนตรขวา และพระเศียร ทรงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมอร์เซส์ โดยแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างต่อเนื่องหลายครั้ง หากแต่พระอาการยังคงไม่ดีขึ้น กระทั่งวินิจฉัยแล้วว่าพระองค์ไม่สามารถทอดพระเนตรผ่านทางพระเนตรขวาของพระองค์เองได้ต่อไปแล้ว จึงได้ถวายการแนะนำให้พระองค์ทรงพระเนตรปลอมในที่สุด

พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส

-     ในช่วงที่พระองค์ทรงบาดเจ็บ โปรดฯ ให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์มาเฝ้าฯ ถวายการดูแลอย่างใกล้ชิด นั่นทำให้พระสัมพันธภาพแน่นแฟ้นขึ้น

-     ทรงหมั้นหมายกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2492

-     วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2493 พระราชดำเนินกลับประเทศไทย โปรดเกล้าให้ตั้งการพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล(รัชกาลที่ 8) ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม พ.ศ.2493

-     วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2493 ทรงประกอบพิธีราชาภิเษกสมรสกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากรที่วังสระปทุม และทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเช่นเดียวกับประชาชน นอกจากนี้ได้ทรงสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์

-     หลังจากนั้นได้เสด็จไปประทับพักผ่อน ณ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน สถานที่ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแรก นั่นก็คือ การพระราชทานถนนสายห้วยมงคลให้แก่ลุงรวยและชาวบ้านที่มาช่วยกันเข็นรถพระที่นั่งขึ้นจากหล่มดิน

-     สำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นจากพระดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆภายในประเทศทั้งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและแก้ไขปัญหาระยะยาว ทรงเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.2493 ตลอดรัชสมัยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหมด 4,447 โครงการ โดยมีหน่วยงานราชการพิเศษที่ประสานงานโครงการคือสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระบรมราชาภิเษก

-     วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณขัตติยราชประเพณี ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณในพระมหาราชวัง เฉลิมพระปรมาภิไธยตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า ‘พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร’ และได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการเป็นสัจวาจาว่า เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม

-     ในวันเดียวกันได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ พระอัครมเหสีเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี

-     วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2493 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปยังสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งเพื่อทรงรักษาพระสุขภาพ

-     เสด็จพระราชดำเนินนิวัตพระนครเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2494 ประทับ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และพระที่นั่งอัมพรสถาน

ทั้งสองพระองค์มีพระราชธิดาและพระราชโอรส 4 พระองค์

-     ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

-     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ในหลวงรัชกาลที่ 10)

-     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

-     สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ทรงพระผนวช

-     เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2499 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพระผนวช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงจำพรรษา ณ พระตำหนักปั้นหยา วัดบวรนิเวศวิหาร ปฏิบัติพระศาสนกิจ เป็นเวลา 15 วัน

-     ในช่วงระหว่างนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์

พระราชกรณียกิจ

-     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงได้รับการอภิบาลอย่างดียิ่งจากสมเด็จพระราชชนนี จึงมีพระปรีชาสามารถปราดเปรื่องและมีพระจริยวัตรเปี่ยมด้วยคุณธรรมทุกประการซึ่งน้อมนำให้พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงดำรงสิริราชสมบัติ เพียบพร้อมด้วยทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตรธรรมและราชสังคหวัตถุทรงเจริญด้วยพระเกียรติคุณบุญญาธิการเจิดจำรัส

-     ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งปวงเพื่อประโยชน์สุขของปวงชน จนเป็นที่รักของประชาชนชาวไทย

-     นับตั้งแต่ พ.ศ.2502 เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกระชับสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆ ทั้งในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และเอเชียอยู่เรื่อยมา

-     ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆ ทุกภาคและทรงมองเห็นปัญหาของราษฎรในชนบทที่ดำรงชีวิตด้วยความยากจนและด้อยโอกาส เพื่อที่จะหาทางแก้ปัญหาเหล่านั้นมาโดยตลอด อย่างที่เราได้เห็นในข่าวพระราชสำนัก ซึ่งคนรุ่นหลังที่เกิดไม่ทันอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน

-     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงขจัดทุกข์ยากและทรงยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นด้วยพระปรีชาสามารถปราดเปรื่อง พร้อมด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของราษฎร และเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศชาติตลอดระยะเวลาโดยมิได้ทรงคำนึงประโยชน์สุขส่วนพระองค์เลย

-     พระองค์ได้พระราชทานโครงการนานัปการมากกว่า 2,000 โครงการ ทั้งการแพทย์สาธารณสุข การเกษตร การชลประทาน การพัฒนาที่ดิน การศึกษา การพระศาสนา การสังคมวัฒนธรรม การคมนาคม ตลอดจนการเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรในชนบท

-     แม้ในยามประเทศประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2539 เป็นต้นมา ก็ได้พระราชทานแนวทางดำรงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนชาวไทยยึดถือเป็นต้นแบบมาจนถึงปัจจุบัน

พระอัจฉริยภาพ

-     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีจนได้รับยกย่องเป็นอัครศิลปินของชาติอย่างสูงส่ง ด้วยทรงพระราชนิพนธ์เพลงอันไพเราะนับแต่พระเยาว์จนถึงปัจจุบันรวม 47 เพลง ซึ่งนักดนตรีทั้งไทย และต่างประเทศนำไปบรรเลงอย่างแพร่หลาย

-     ทรงสร้างสรรค์งานจิตรกรรมและวรรณกรรมอันทรงคุณค่าไว้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชาติ เช่น ทรงพระราชนิพนธ์แปลเรื่องติโต นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ และพระราชนิพนธ์เรื่องชาดกพระมหาชนก พระราชทานคติธรรมในการดำรงชีวิตให้ไปสู่ความสำเร็จ

-     ทรงเป็นนักกีฬาเรือใบ และได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง (ปัจจุบันคือซีเกมส์)

สวรรคต

-     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงประทับรักษาพระอาการประชวรอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช มาตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2557

-     ประชาชนชาวไทยจำนวนมากต่างก็เดินทางไป ณ โรงพยาบาลศิริราชเพื่อร่วมลงนามถวายพระพรให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และยังพร้อมใจกันสวมเสื้อสีชมพูซึ่งเป็นสีเสริมดวงพระราชสมภพของพระองค์อีกด้วย

-     ในช่วงระยะหลังๆ พระอาการประชวรของพระองค์เริ่มทรุดลงเรื่อยๆ ก่อนที่พระองค์จะเสด็จสวรรคตในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559

-     นับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่หลวงของปวงชนชาวไทย

-     ทางรัฐบาลได้ประกาศให้ประชาชนไว้ทุกข์ถวายความอาลัยเป็นเวลา 1 ปี

ร่วมถวายสักการะพระบรมศพ

-     สำหรับตลอดช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา สำนักพระราชวังได้รับพระราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

-     นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติประกาศให้วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตและวันหยุดราชการเพื่อให้ประชาชนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

-     มีขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560

-     โดยเวลา 7.00 น. จะมีพระราชพิธีเชิญพระบรมศพมายังท้องสนามหลวง ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งของพระเมรุมาศ

-     ประชาชนชาวไทยเข้าร่วมถวายดอกไม้จันทน์ได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ณ พระเมรุมาศจริง และเมรุมาศจำลอง 85 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 113 แห่ง และวัดในเขตต่างๆ 50 เขต

-     เวลา 22.00 น. จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจริง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ kingrama9.th ซึ่งเป็นเว็บหลักของงานพระราชพิธีในครั้งนี้)

 

ขอบคุณข้อมูลพระราชประวัติในหลวงรัชกาลที่ 9 จาก คพร. และวิกิพีเดีย

Comments

comments

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

More in บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

 • บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

  พระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่คนไทยควรอ่าน

  By

  ถือเป็นอีกหนึ่งพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านภาษาและด้านวรรณกรรม ดังที่ได้เห็นจากพระราชนิพนธ์ทั้ง 6 เรื่องข...

 • บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

  จะขอทำตามคำสอนของพ่อ

  By

  คำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ล้วนมุ่งเน้นให้เราคนไทยเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น นั่นก็เพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม หากเ...

 • บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

  รอยยิ้มของพ่อในความทรงจำ

  By

  วันนี้เราขอรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งยังมีพระชนม์ชีพและได้ทรงแย้มพระโอษฐ์มาให้ทุกคนได้จดจำอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งนี่เป...

 • บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

  ทำความรู้จักกับดอกดารารัตน์

  By

  สำหรับรูปแบบดอกไม้จันทน์ที่ใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงในหลวงรัชกาลที่ 9 นั้น ได้ยึดต้นแบบมาจากดอกดารารัตน์ หรือที่หลายคนน่าจะรู้จักในชื่อ...

 • บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

  ข้อควรรู้ก่อนเดินทางไปร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในหลวงรัชกาลที่ 9

  By

  วันพรุ่งนี้ ซึ่งตรงกับวันที่ 26 ตุลาคม เป็นอีกหนึ่งวันที่คนไทยทุกคนไม่อยากให้มาถึงเลย สำหรับวันจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเ...

 • บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

  พาไปชม ‘นิทรรศการพระราชาในดวงใจ’

  By

  นิทรรศการพระราชาในดวงใจ ซึ่งจัดแสดง ณ ห้องนิทรรศการหลักชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการน้อมรำลึกองค์อัค...

 • บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

  13 ตุลา… วันที่น้ำตาของชาวไทยทุกคนหลั่งริน

  By

  ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 ถือเป็นวันแห่งความเศร้าโศกเสียใจครั้งใหญ่ของประชาชนชาวไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ (เพิ่มเติม&helli...

บทความยอดนิยม

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน นิยายเรื่องนี้ข้าไม่ได้เขียน! เล่ม 3 บทที่ 9-10

บทที่เก้า ในตอนที่หลี่หลิงหว่านตั้งใจจะเปิดปากเอ่ยถามนามของภิกษุรูปนี้ นางก็เห็นอีกฝ่ายยกมือขึ้นทักทายนาง จากนั้นก็เปิดป...

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน นิยายเรื่องนี้ข้าไม่ได้เขียน! เล่ม 3 บทที่ 11-12

บทที่สิบเอ็ด ฮูหยินผู้เฒ่าพาทุกคนกลับไป เป็นเพราะให้ท่านเจ้าอาวาสทำนายชะตาชีวิตแก่คนในครอบครัวไม่สำเร็จ ในใจฮูหยินผู้เฒ่...

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน ทั่นฮวาในดวงใจ บทที่หนึ่ง

บทที่หนึ่ง  เด็ก...เด็กเสียจนน่าตกใจ เด็กอายุน้อยเพียงนี้กลับสามารถสอบผ่านระดับเตี้ยนซื่อ ได้ด้วยความเรียงอันโดดเด่น ย่อ...

overgraY

เสด็จอา บทที่ 3.1 #นิยายวาย

บทที่ 3.1   วันถัดมา ข้าเข้าวังเพื่อกราบทูลผลการลงโทษชายาต่อฝ่าบาทและไทเฮา เดิมทีข้าจะไปเข้าเฝ้าฉีเจ่อก่อน แต่ขันที...

jamsai.com