แจ่มใสตระหนักถึงความสำคัญของการออมเพื่อเป็นหลักประกันให้กับสมาชิกในบ้านแจ่มใส จึงได้จัดให้พนักงานสามารถสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นการออมในระยะยาวจนกว่าพนักงานจะลาออกจากงาน หรือลาออกจากกองทุน 

เพราะแจ่มใสใส่ใจสมาชิกในบ้านจึงคอยดูแล และสนับสนุนทุกคนในโอกาสต่างๆ อยู่เสมอ จึงจัดให้มีสวัสดิการดูแลครอบครัวแจ่มใสดังนี้
      - ทุนการศึกษาบุตร หรือเงินสนับสนุนการท่องเที่ยว
      - ทุนการศึกษาพนักงาน
      - เงินช่วยเหลือเมื่ออุปสมบท
      - เงินสนับสนุนพิธีมงคลสมรส
      - เงินช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่วย (กระเช้าเยี่ยมไข้)
      - เงินช่วยเหลือพิธีฌาปนกิจ
      - เงินสนับสนุนการออกกำลังกาย

สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตนอกจากการมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้ว ความมั่นคงทางการเงินถือเป็นสิ่งจำเป็น แจ่มใสจึงจัดให้พนักงานสามารถขอรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือดังนี้
      - เงินกู้อสังหาริมทรัพย์ (ธนาคารอาคารสงเคราะห์)
      - เงินกู้ปลอดดอกเบี้ย

เพื่อให้ทุกคนในบ้านแจ่มใสมีสุขภาพที่ดีคลายความกังวล และความเครียดจากปัญหาสุขภาพ จึงมีสวัสดิการเพื่อดูแลพนักงานตลอดจนครอบครัวของพนักงานดังนี้
     - Healthy Package
    - ประกันสุขภาพกลุ่ม กรณีผู้ป่วยใน (IPD)
    - ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก (OPD) สำหรับพนักงานและครอบครัว
    - ตรวจสุขภาพประจำปี
    - ประกันอุบัติเหตุ

สวัสดิการเพื่อให้พนักงานได้ใช้วันหยุดกับครอบครัว และลาในโอกาสต่างๆ ได้แก่
     - ลาวันเกิดของพนักงาน
     - ลาสมรส
     - ลาอุปสมบท
    - ลาร่วมพิธีฌาปนกิจ
    - ลาปฏิบัติธรรม
    - ลาคลอด
    - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
    - ลากิจ
    - ลาป่วย

เพื่อเมื่อต้องเดินทางออกไปทำงานนอกสถานที่ แจ่มใสมอบสวัสดิการค่าเบี้ยเลี้ยงเพื่อตอบแทนความตั้งใจในการทำงานให้กับพนักงาน ได้แก่
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าเดินทาง
- ค่าที่พัก กรณีทำงานต่างจังหวัด
- ค่าอาหาร กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่

มีผู้กล่าวว่า ‘กองทัพต้องเดินด้วยท้อง’ แจ่มใสจึงจัดสวัสดิการพิเศษให้พนักงานโดยมีการเลี้ยงอาหารเช้า และอาหารกลางวัน นอกจากนั้นยังมีสวัสดิการอื่นๆ ได้แก่
- สินค้าราคาพนักงาน
- เสื้อพนักงาน