Username:   Password: 
ค้นหา:
 
 


  
แพ็กชุด Ugly Duckling JLS + Magnet Bookmark Set
แพ็กชุด Ugly Duckling JLS + Magnet Bookmark Set
Don’t You Know! เทใจรักกิ๊กกั๊กนายตัวกวน
Don’t You Know! เทใจรักกิ๊กกั๊กนายตัวกวน
โดย : Mina
มหัศจรรย์ไทยแลนด์
โดย :
รักออกรส
ฮาตกโต๊ะ
โดย :
ผจญภัยอลเวง ตอน จุดจบของซาตาน 5
โดย :
รักนะ ตัวเอง
 


แจ่มใสรับสมัครเพื่อนร่วมงานรุ่นใหม่ ไฟแรง หลายอัตราดังนี้ค่ะ

 ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด
 

สำนักพิมพ์ชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่ มุ่งเน้นผลิตงานวรรณกรรมร่วมสมัยที่ติดอันดับหนังสือขายดีในขณะนี้ อาทิเช่น นิยายแนวความรู้สึกดี...ที่เรียกว่ารัก, นิยายแนว Jamsai Love Series, วรรณกรรมแปลจากเอเชียทั้งจากเกาหลี จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน และผลงานอื่นๆ อีกมากมาย เราต้องการบุคลากรที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการทำงาน กล้าท้าทายต่อความสามารถของตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อมารองรับการขยายงานของบริษัทฯ ที่กำลังรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทุกคนในแจ่มใสล้วนมีความเชื่อตรงกันว่า "ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน" ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีคุณสมบัติดังกล่าว นี่คือโอกาสสำคัญที่คุณจะได้แสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่ เรากำลังรอคนที่มีความสามารถเช่นคุณอยู่
 

Internal Audit Officer / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
 
Role and Responsibilities:
•ตรวจสอบและทำความเข้าใจระบบงานเดิมที่มีอยู่
•ประเมินความเสี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากจุดอ่อนของระบบงานเดิมที่มีอยู่
•กำหนดวิธีการตรวจสอบ การเลือกตัวอย่าง กำหนดจุดควบคุมที่สำคัญที่จะทำการทดสอบ
•ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับการตรวจสอบ
•ปฏิบัติการตรวจสอบให้เป็นไปตามแนวทางการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติแล้ว
•รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลที่ได้จากการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความพอเพียงของระบบการควบคุมที่มีอยู่
•รายงานผลคืบหน้าของการตรวจสอบ
•จัดทำกระดาษทำการตรวจสอบ และรวบรวมหลักฐานและนำเสนอต่อ Supervisor
•จัดทำร่างสรุปประเด็นการตรวจสอบที่พบ รวบรวมหลักฐานและนำเสนอต่อ Supervisor
•ติดตามและประเมินผลการแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามข้อเสนอแนะที่เคยให้ไว้
 
Requirements:
•เพศชาย / หญิง อายุ 22 – 33 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือการเงิน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน หรือการสอบบัญชี อย่างน้อย 2 ปี
•สามารถอ่าน เขียน และสนทนาภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft ได้เป็นอย่างดี
•มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมทางบัญชี หรือโปรแกรมตรวจสอบอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
•มีความสามารถในการวิเคราะห์ระบบงานพอสมควร
•สามารถบอกได้ถึงจุดอ่อน หรือความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน
•มีความซื่อสัตย์ มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
•ช่างสังเกต มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 
เจ้าหน้าที่การเงิน
 
Role and Responsibilities:
•ดูแลการตรวจสอบผ่าน Order ขายเว็บ
•ออกใบเสร็จรับเงิน
•Update Statement
•งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
Requirements:
•ชาย/หญิง อายุ 23 - 28 ปี
•วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี สาขาการเงินหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•มีความซื่อสัตย์ อดทน ทำงานภายใต้ความกดดันได้
•สามารถทำงานนอกสถานที่ได้
•สามารถทำงานก่อนเวลาหรือเลิกงานดึกได้
 
B2B Officer
 
Role and Responsibilities:
•จัดทำรายการหนังสือใหม่, ข้อมูลหนังสือ, ข้อมูลโปรโมชั่น, ข่าวสารกิจกรรม ในรูปแบบ Graphic
•ตรวจเยี่ยมร้านค้า และทำรายงานสรุป
•ประสานงานโครงการพิเศษต่างๆ และปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอบหมาย
•สร้างความสัมพันธ์ และกระชับความสัมพันธ์อันดีกับช่องทางการจัดจำหน่าย
 
Requirements:
•เพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปี
•วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
•มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทัศนคติที่ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงานได้ดี ชอบพบปะผู้คน
•มีความละเอียดรอบคอบ
•รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้
•มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และติดตามงานได้เป็นอย่างดี
•มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
•เดินทางออกต่างจังหวัดได้
•สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, illustrator และ MS. Office ได้
 
Senior Channel Development Officer
 
Role and Responsibilities:
ประสานงานระหว่างภายในองค์กรกับคู่ค้า และลุกค้าภายนอกองค์กร
จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการขายของช่องทางการจัดจำหน่าย พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล
ติดตามและดูแล / บริหารจัดการยอดขายในแต่ละช่องทางให้ได้ตามเป้าหมาย
สนับสนุนและบริหารจัดการ ความต้องการต่างๆ ของช่องทางการจัดจำหน่าย
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า และช่องทางการจัดจำหน่ายได้เป็นอย่างดี
 
Requirements:
เพศชาย / หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด การขาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 1 – 2 ปี ด้านการทำงานกับช่องทางการจัดจำหน่าย / การตลาด
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทัศนคติที่ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงานได้ดี ชอบพบปะผู้คน
มีความละเอียดรอบคอบ
มีความรับผิดชอบสูง
มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และติดตามงานได้เป็นอย่างดี
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เดินทางออกต่างจังหวัดได้
สามารถใช้โปรแกรมคอม MS Office ได้

Graphic Designer
 
Role and Responsibilities:
•ออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สำหรับสื่อออนไลน์ อาทิ เว็บไซต์, Social Media 
•ออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาทิ ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ป้ายโปรโมชั่น ไวนิล ฯลฯ
•ออกแบบดีไซน์สินค้าพรีเมี่ยม 
•ออกแบบดีไซน์งานที่ได้รับมอบหมาย
 
Requirements:
•ไม่จำกัดเพศอายุไม่เกิน 28 ปี
•มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีขึ้นไป 
•ปริญาตรี สาขานิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบดีไซน์
•สามารถใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop ได้เป็นอย่างดี
•มีความคิดสร้างสรรค์ รักในงานออกแบบดีไซน์ สร้างผลงานที่แปลกใหม่อยู่เสมอ
•มีความกระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ ทำงานตรงต่อเวลา และทนต่อภาวะกดดันได้

กองบรรณาธิการ Love
 
Role and Responsibilities:
•เสาะหาและคัดเลือกต้นฉบับที่มีคุณภาพ
•ตรวจ แก้ไขและเรียบเรียงต้นฉบับนวนิยาย
•จัดทำเรื่องย่อ เขียนคำโปรยปก คำนำ คำโฆษณา และงานเขียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ
•หาข้อมูลและนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงหนังสือทั้งในและต่างประเทศ
 
Requirements:
•อายุไม่เกิน 30 ปี
•วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
•มีทักษะในการอ่านและเขียนภาษาไทยอย่างแตกฉาน
•มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
•รักการอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจ อยู่กับการอ่านได้ทั้งวันและทุกวัน
•มีความละเอียดรอบคอบ
•มีความคิดสร้างสรรค์ ทัศนคติเชิงบวก มีทักษะในการสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน
•กระตือรือร้นและสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันเรื่องเวลาได้
 
กองบรรณาธิการ Enter books
 
Role and Responsibilities:
•เสาะหาและคัดเลือกต้นฉบับที่มีคุณภาพ
•ตรวจ แก้ไขและเรียบเรียงต้นฉบับนวนิยาย
•จัดทำเรื่องย่อ เขียนคำโปรยปก คำนำ คำโฆษณา และงานเขียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ
•หาข้อมูลและนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงหนังสือทั้งในและต่างประเทศ
 
Requirements:
•เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
•วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
•มีทักษะในการอ่านและเขียนภาษาไทยอย่างแตกฉาน
•มีทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
•มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
•รักการอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจ
•มีความละเอียดรอบคอบ
•มีความคิดสร้างสรรค์ ทัศนคติเชิงบวก มีทักษะในการสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน
•กระตือรือร้นและสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันเรื่องเวลาได้
 
นักวาด (ฟรีแลนซ์หรือประจำ)

Requirements:
•ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ
•ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
•มีฝีมือในการวาดการ์ตูน ตัดเส้น ลงสี 
•สามารถทำงานในคอมพิวเตอร์ได้ รวมถึงใช้โปรแกรมต่างๆ ในการวาดได้อย่างคล่องแคล่ว
•มีความคิดสร้างสรรค์
•ส่งประวัติ พร้อมผลงานเพื่อพิจารณา 

พิสูจน์อักษร (ฟรีแลนซ์) 
 
Requirements:
•มีประสบการณ์ในการทำงานพิสูจน์อักษรมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี
 
จัดหน้าสิ่งพิมพ์ (ฟรีแลนซ์)
 
Requirements:
•มีประสบการณ์ในการทำงานจัดหน้าสิ่งพิมพ์หนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คอย่างน้อย 2 ปี ด้วยโปรแกรม inDesign

นักศึกษาฝึกงาน
 
นักศึกษาฝึกงาน (ระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี)
สาขาที่เปิดรับ มนุษยศาสตร์ (ภาษาจีน) เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ออกแบบนิเทศศิลป์ การตลาด ทรัพยากรบุคคล วิชาอุตสาหกรรม (ช่างไฟฟ้า) บัญชี
 
นักศึกษาที่สนใจฝึกงานกรุณาส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้
•ชื่อ - นามสกุล
•รูปถ่ายนักศึกษา
•ที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์
•สถาบันการศึกษา - สาขาที่เรียน - ชั้นปีที่ศึกษา
•ระบุวันที่เริ่มต้นและวันสิ้นสุดของการฝึกงาน
•ความถนัด ความสามารถพิเศษ หรือผลงานที่เคยทำ (ถ้ามี)
•ส่วนงานที่ต้องการฝึกงาน
•เหตุผลที่อยากร่วมงานกับ บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด
•ส่งรายละเอียดต่างๆ มาได้ที่เมล์ [email protected] [email protected]ทางบริษัทฯ 
 
หมายเหตุ
-รับเฉพาะนักศึกษาฝึกงานที่ทางมหาวิทยาลัยส่งมาฝึกงานเท่านั้น
-การติดต่องานให้ Reply อีเมล์เดิมทุกครั้ง
 
**ทุกตำแหน่งมีผู้คำประกันการทำงาน**
 
ส่งประวัติและผลงานที่ บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด
285/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 31 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย 10700
โทรศัพท์  02 840 4888 ต่อ 872
อีเมล์ [email protected]  


คลิกที่ดูแผนที่

 
 
 
     มีปัญหาทางเว็บ ติดต่อ [email protected]  จำนวนผู้ชมเว็บแจ่มใสขณะนี้: 196 ท่าน