Connect with us

Jamsai

สมัครงานกับแจ่มใส

E-Commerce Marketing Officer

Responsibilities

 • วางแผนการตลาดช่องทางการขายเว็บไซต์
 • ควบคุมดูแลสต็อกสินค้า
 • วางแผนและดูแลระบบสมาชิก หา Loyalty Program ให้แก่สมาชิก
 • ติดตามผล, ประเมินผล, วิเคราะห์ และปรับปรุงการดำเนินการ
 • สรุปผลการดำเนินงานส่งผู้บริหารและทีม
 • สำรวจตลาดออนไลน์เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุง
 • ดูแลควบคุมประสานงานกับคลังสินค้าในการดูแลการจัดส่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (ควบคุมดูแลการบริการ)
 • เสาะหาความต้องการลูกค้า เพื่อตอบสนองให้ตรงใจและเหนือความคาดหมายอยู่เสมอ

Qualification

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
 • การศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางการตลาดออนไลน์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเข้าใจวิธีการ จุดเด่น/จุดด้อย โอกาส และข้อจำกัดในการทำการตลาดออนไลน์
 • มีความเข้าใจและเคยใช้ Application เพื่อการขายต่าง ๆ เป็นอย่างดี
 • มีความเข้าใจเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ต่างๆ เพื่อสามารถวางแผนและเลือกใช้ได้ถูกต้อง
 • มีความคิดสร้างสรรค์และกระตือรือร้น

E-Commerce Administrative Officer (เจ้าหน้าที่ดูแลช่องทางการขายออนไลน์)

Responsibilities

 • เป็น Admin เว็บไซต์ JamShop ดูแลเรื่องการเปิด-ปิดการขายหนังสือ, การตั้งหนังสือแนะนำ-ขายดี, การตั้งโปรโมชั่น ฯลฯ
 • ประสานงานหน่วยงานภายใน อาทิ
  • ประสานงานฝ่ายการตลาดเรื่องโปรโมชั่นและยอดพิมพ์
  • ประสานกับฝ่าย Customer Service เพื่อแก้ปัญหาและหาคำตอบให้แก่ลูกค้า นำข้อมูลและคำแนะนำจากฝ่าย Customer Service มาประมวลผลเพื่อนำเสนอทีมและปรับปรุงการทำงานต่อไป
  • ประสานงานฝ่ายจัดซื้อในการผลิตสินค้าพรีเมียม
  • ประสานงานฝ่าย Design เพื่อออกแบบสื่อการขายตามแผนงานของทีม และออกแบบพรีเมียม
  • ประสานทีมที่จัดทำ Online-Content เพื่อลงประชาสัมพันธ์ข่าวสารร้านค้าในช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ
 • ประสานหน่วยงานภายนอก
 • รวบรวมและดูแลฐานข้อมูลของแผนก อาทิ ข้อมูลลูกค้าสมาชิก ข้อมูลยอดขาย ฯลฯ
 • สรุปยอดขายจากช่องทางการขายออนไลน์อื่น ๆ

Qualification

 • เพศหญิง อายุ 25 – 30 ปี การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ มีทักษะการสื่อสารและการประสานงานที่ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ สนใจรายละเอียดของงานที่ทำ
 • มีความมุ่งมั่นให้งานเสร็จลุล่วง เรียนรู้เร็ว
 • เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ มองปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้คล่องแคล่ว
 • หากมีทักษะด้านการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Creative Content

Responsibilities

 • รับผิดชอบในการสร้าง Content ขึ้นบน Platform ออนไลน์ทั้งใน Social Media และ Website
 • วางแผน คิด Content จาก Product ที่รับผิดชอบ ทั้งในส่วนของ Copy และ Design
 • เขียน copy ในเชิง marketing message เพื่อใช้ในสื่อต่างๆ

Qualification

 • มีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงการเขียน และ Design
 • สนใจการเขียน และการอ่าน สามารถนำข้อมูล Product ไปพัฒนาต่อให้ออกมาในรูปแบบ Content ที่น่าสนใจได้
 • มีความชื่นชอบและมีความสุขกับการอ่านหนังสือ
 • มีพื้นฐานสามารถใช้โปรแกรม illustrator และ Photoshop ได้
 • สามารถทำงานใต้ความกดดันได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทัศนคติดี มีความรอบคอบ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • หากสนใจกรุณาแนบ Portfolio มาพร้อมใบสมัครด้วย

Creative Design

Responsibilities

 • ออกเเบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทั้ง Online และ Offline
 • ถ่ายและตัดต่อวิดีโอทำ motion graphic เบื้องต้น
 • ถ่ายภาพสินค้าและสื่อต่างๆ ที่ต้องใช้ภาพประกอบ

Qualification

 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • สนใจการเขียนและการอ่าน สามารถนำข้อมูล Product ไปพัฒนาต่อให้ออกมาในรูปแบบ Content ที่น่าสนใจได้
 • สามารถใช้โปรแกรม illustrator , Photoshop
 • หากใช้ After Effects ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานใต้ความกดดันได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทัศนคติดี มีความรอบคอบ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • หากสนใจกรุณาแนบ Portfolio มาพร้อมใบสมัครด้วย

Marketing Communication (Senior officer)

Responsibilities

 • วางแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางการสื่อสารการตลาดเพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์ขององค์กรและสินค้าได้อย่างเหมาะสม
 • มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม อีเวนต์ หรือประสานงานพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ
 • มีความรู้ในเรื่องการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์เป็นอย่างดี และพร้อมเรียนรู้เข้าใจในแบรนด์และสินค้าของแจ่มใส เพื่อวางแผนทำการตลาด
 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ในองค์กรเพื่อทำการตลาดได้ตามแผนที่วางไว้
 • ควบคุมและจัดสรรงบประมาณในการทำการตลาด
 • ประเมินและวิเคราะห์ผลกิจกรรมและแคมเปญที่จัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Qualification

 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการตลาด, การสื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานสายการตลาดหรือสายอีเวนต์มาอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ และมุ่งเน้นผลสำเร็จ
 • มีความสามารถด้านภาษาทั้งพูดและเขียนดีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 • มีความสามารถในการวางแผนและบริหารจัดการงานในระดับดี

Digital Media Buyer

Responsibilities

 • จัดการแคมเปญโฆษณาในแต่ละช่องทางออนไลน์ เช่น facebook, twitter
 • วางแผนการซื้อโฆษณาในแต่ละช่องทาง แต่ละแคมเปญได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านผลลัพธ์และต้นทุน
 • วางแผนทำ Google Adwords
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์และสรุปผลการโฆษณาแต่ละแคมเปญ
 • ควบคุมต้นทุน และ ROI ในแต่ละแคมเปญโฆษณา
 • ทำวิจัย หรือนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเทรนด์ใหม่ๆ ในวงการการตลาดออนไลน์

Qualification

 • การศึกษาระดับปริญญาตรีในสายโฆษณา การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไปในสายงานการซื้อสื่อโฆษณาออนไลน์ หรือสายงานการตลาดออนไลน์
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการซื้อ ติดตามข้อมูล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ เช่น facebook, google, twitter, youtube
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้อินเตอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียต่างๆ

Digital Marketing Specialist (Social Media)

Responsibilities

 • วางแผน วิเคราะห์ และจัดทำกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ในหลากหลายช่องทางได้
 • สร้างคอนเทนต์หรือกิจกรรมที่น่าสนใจ เหมาะกับสินค้า แบรนด์ และช่องทางที่หลากหลายได้ เช่น facebook, twitter, youtube, [email protected]
 • เขียนก็อปปี้ ทำอาร์ตเวิร์ค คอนเทนต์วิดีโอ หรือทำการไลฟ์สดได้
 • สร้าง Brand engagement และ Brand loyalty ผ่านการสื่อสารการตลาดออนไลน์
 • ศึกษาวิจัยตลาด ติดตามเทรนด์ ความต้องการของลูกค้า และความเปลี่ยนแปลงในโลกออนไลน์
 • สนับสนุนแคมเปญการตลาดต่างๆ เช่น การจัดอีเวนต์, การออกบูธขาย หรือการประชาสัมพันธ์

Qualification

 • การศึกษาระดับปริญญาตรีในสายงานการตลาด นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไปในการทำคอนเทนต์บนสื่อออนไลน์ (กรุณาแนบผลงานตัวอย่างมาด้วย)
 • มีความสามารถในการเขียนอย่างสร้างสรรค์ และความสามารถในการพรีเซนต์
 • สนุกและมีความสุขกับการสื่อสารกับผู้คน ชื่นชอบโลกออนไลน์
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความสามารถด้านภาษาที่ดีทั้งไทยและอังกฤษ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • มี Service Mind พร้อมให้บริการ

Digital Marketing Specialist (Website & Ecommerce)

Responsibilities

 • วัดผลและวิเคราะห์กิจกรรมที่เกี่ยวกับเว็บไซต์และ traffic ของเว็บไซต์ พร้อมทั้งสามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
 • สามารถจัดการโฆษณาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Google Adwords, Google GDN, Google Re-markeitng, Youtube ads, Facebook ads
 • สามารถพัฒนาช่องทางเว็บไซต์ให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ทั้งในแง่จำนวนผู้ใช้และยอดขายได้
 • จัดทำแคมเปญ E-mail Marketing
 • ติดตามและพัฒนาตัววัดผลต่างๆ ในเว็บไซต์ เช่น จำนวนผู้เข้าชม ฯลฯ
 • ใช้กลยุทธ์โฆษณา เช่น paid search, SEO ได้อย่างเหมาะสม
 • จัดทำแคมเปญทางการตลาดที่เหมาะสมกับช่องทางและสินค้า
 • ดูแลและพัฒนาภาพลักษณ์ของเว็บ คอนเทนต์ต่างๆ บนเว็บและระบบ E-commerce

Qualification

 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการตลาด การบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในการทำ SEM, SEO, Social, PPC media และ E-mail Marketing
 • เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ และแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่จำเป็นในงาน
 • มีความรู้เรื่อง SEO, Adwords และ Google Analytics เป็นอย่างดี
 • มีความสงสัยใคร่รู้ในข้อมูลต่างๆ รักการเรียนรู้ และพร้อมเปิดรับความคิดใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • สนุกกับข้อมูล และสามารถนำข้อมูลออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในแง่มุมต่างๆ ได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ และใส่ใจรายละเอียด
 • มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกลยุทธ์และเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์เป็นพิเศษ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ที่สามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดแคมเปญทางการตลาด หรือผลักดันสินค้าได้

นักศึกษาฝึกงาน

นักศึกษาฝึกงาน (ระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี)
สาขาที่เปิดรับ มนุษยศาสตร์ (ภาษาจีน) เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ออกแบบนิเทศศิลป์ การตลาด ทรัพยากรบุคคล วิชาอุตสาหกรรม (ช่างไฟฟ้า) บัญชี
 • นักศึกษาที่สนใจฝึกงานกรุณาส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้
 • ชื่อ - นามสกุล
 • รูปถ่ายนักศึกษา
 • ที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์
 • สถาบันการศึกษา - สาขาที่เรียน - ชั้นปีที่ศึกษา
 • ระบุวันที่เริ่มต้นและวันสิ้นสุดของการฝึกงาน
 • ความถนัด ความสามารถพิเศษ หรือผลงานที่เคยทำ (ถ้ามี)
 • ส่วนงานที่ต้องการฝึกงาน
 • เหตุผลที่อยากร่วมงานกับ บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด
 • ส่งรายละเอียดต่างๆ มาได้ที่อีเมล [email protected]
หมายเหตุ
 • รับเฉพาะนักศึกษาฝึกงานที่ทางมหาวิทยาลัยส่งมาฝึกงานเท่านั้น
 • การติดต่องานให้ Reply อีเมลเดิมทุกครั้ง

**ทุกตำแหน่งมีผู้ค้ำประกันการทำงาน**

ส่งประวัติและผลงานที่ บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด
285/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 31 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์  02 840 4888 ต่อ 872
อีเมล์ [email protected]  

No tags for this post.

บทความยอดนิยม

everY

ทดลองอ่านนิยายวาย รัชศกเฉิงฮว่าปีที่สิบสี่ เล่ม 6 บทที่ 1 #นิยายวาย

บทที่ 1   หูเหวินเจ่ากล่าวว่า “เมื่อปีที่แล้วอำเภออู๋เซี่ยนและอู๋เจียงล้วนประสบภัยเพราะน้ำในทะเลสาบไท่หูล้นเอ่อ ตอน...

everY

ทดลองอ่านนิยายวาย รัชศกเฉิงฮว่าปีที่สิบสี่ เล่ม 6 บทที่ 2 #นิยายวาย

บทที่ 2   เหล่าจ้าวคือพลทหารนายหนึ่งซึ่งมีหน้าที่เฝ้ายามหน้าบ้านพักรับรอง สำหรับเขา การหักเหลี่ยมเฉือนคมของผู้ตรวจก...

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน เซียมซีทายรัก บทที่ 1

บทที่ 1   "ทิวพฤกษาผลิบานรับวสันต์ โฉมสะคราญเรือนชะตาแลรุ่งโรจน์" "บุพเพรักฟ้ากำหนดใช่บังเอิญ วาสนานำพาคู่มาเยือน" ในฤดู...

เงาเพลิงสะท้านปฐพี

‘เงาเพลิงสะท้านปฐพี’ มากกว่ารักที่ไม่ได้มีแค่ความแฟนตาซี

ตอนนี้คงไม่มีมากกว่ารักเรื่องไหนมาแรงเท่า ‘เงาเพลิงสะท้านปฐพี’ อีกแล้ว เรียกว่ามีแต่นักอ่านถามหาจนวันนี้ต้องขอหยิบโมเมนต...